§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki i zasady udziału w konkursie „Ramka ze zdjęciem Walentynkowym” (zwanym dalej Konkursem) na portalu społecznościowym Facebook. 

2. Organizatorem Konkursu jest  firma A&M Motyka Angelika Motyka.

3. Konkurs rozpocznie się 27.01.2021 , a zakończy 02.02.2021 o godz.24:00 czasu polskiego. 

4. Konkurs nie jest organizowany, sponsorowany, wspierany ani zarządzany przez portal Facebook. 

§ 2. WARUNKI UDZIAŁU 

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna,  (zwana dalej Uczestnikiem).

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. Udział w Konkursie ma charakter bezpłatny i dobrowolny. 

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest polubienie strony buttony.pl na FACBOOKu, udostępnię postu, i wpisanie w komentarzu numeru wzoru ramki.

4. Komentarze będą przyjmowane jedynie z profili osób rzeczywistych, a nie profili postaci fikcyjnych lub instytucji. 

§ 3. ZASADY KONKURSU 

1. Uczestnik Konkursu może przesłać w Konkursie tylko jeden komentarz, który nie może być także edytowany ani zmieniany. 

2. O przyznaniu nagród zadecyduje losowanie 03.02.2021r.

 § 4. NAGRODY 

1. Informacje o wynikach Konkursu zostaną podane na profilu „butony.pl” w komentarzu pod postem konkursowym, a Laureaci Konkursu zostaną poinformowani poprzez wiadomości prywatne, wysyłane na konto w portalu Facebook. 

2. Dwóch Laureatów otrzyma ramkę z zdjęciem i dedykacją z wybranym przez siebie wzorem. 

3. Laureat Konkursu zobowiązany jest odpowiedzieć na wiadomość prywatną przesłaną mu przez Organizatora w ciągu 24 godzin. W przypadku braku odpowiedzi, wyłonimy kolejnego Laureata. 

4. Nagrodę można odebrać osobiście lub zostanie ona wysłana pod podany adres- wysyłka tylko do Polski. 

5. Laureaci Konkursu zgadzają się na opublikowanie nazwy swojego profilu na profilu „buttony.pl”. 

6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych uczestników Konkursu. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji, na każdym etapie trwania Konkursu, Uczestników postępujących w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem. 

§ 6. INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). 

2. Administratorem danych osobowych w postaci profili osób, które korzystają z portalu i uczestniczą w konkursie jest A&M Motyka. 

3. Udział w konkursie jest dobrowolny i nie wiąże się z dodatkowym przetwarzaniem danych (poza tymi, które związane są ze zwykłą aktywnością użytkownika strony) z wyjątkiem osób, które będą Laureatami i odbiorą nagrody rzeczowe od Organizatora. Administrator mając obowiązek prawny związany z koniecznością udokumentowania akcji promocyjnych i reklamowych (art.6 lit.c RODO) będzie dodatkowo przetwarzał dane w zakresie: 

a) Imię i nazwisko Laureata, 

b) adres e-mail, 

c) adres – w przypadku wysyłki nagrody pocztą, 

4. Dane Uczestników w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu będą przetwarzane wyłącznie w celu w jakim zostały pozyskane, to jest do: 

a) przekazania nagrody wygranej w Konkursie przez Uczestnika,
b) udokumentowania własnych akcji promocyjnych i reklamowych